Проект BGO5M20POO1-2.O10-OOO1

Проект BGO5M20POO1-2.O10-OOO1 „Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти“

В периода 4-5.09.2021г. 21 педагогически специалисти на ДГ „ Здравец“  преминаха квалификация на тема: “ Коучинг компетентности за мотивация, социализация и личностно развитие в образователната система.“

Целта на обучението бе  придобиване на  знания и формиране на умения и компетентности,  използвайки  иновативни методи за преподаване, съвременни методи за оценяване на учебните резултати, диагностика за личностно развитие и консултиране на деца с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.

Коучингът позволява изграждането на развиващи се, самосъзнаващи и ориентирани към постижения на личности и общности. Програмата за разглеждане на същността на подходи, инструменти и техниките, които се използват. Включете в обучението практически дейности и задачи със насочени към създаване на силна личностна мотивация и желание за работа в образователна сфера, към изграждане на ефективни и положителни взаимоотношения, към формиране на умения за задаване на развиващи се въпроси и за активно слушане, поддържане на позитивна комуникация и даване на ефективна обратна връзка, целеполагане и др.

Квалификацията се осъществи по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ", финансирана от Оперативна програма" Наука и образование за индустриална промишленост

Изтегли [.docx] [21.09.2021]