Проект на МОН – BG05M20POO1-3.OO5-OOO4

Проект на МОН – BG05M20POO1-3.OO5-OOO4 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Работа по проект АПСПО 2021 година

През учебната 2020-2021 година ДГ «Здравец» бе част от Дейност 1 на проекта – Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, което предвижда проучване, откриване и реализиране на възможностите за развитие на детската градина, подобряване на материално-техническата база, подобряване на качеството на образованието. осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в рамките на   допълнителни модули по образователно направление Български език. Заниманията на 4-те формирани групи с по  8 деца, които се нуждаят от подкрепа в обучението по български език, и приключиха през месец май. Занятията бяха водени от педагозите Малина Петрова, Ирена Петкова, Мая Либчева и Мария Лъчезарова.

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

С помощта на пособия, игрови и дидактични материали – интерактивни пчелички, кукли за театър, паравани за куклен театър, флипчартове, дидактични табла, дидактични игри, магнитна азбука, флашкарти бе провокирана детската активност по отношение разпознаването на печатни букви от българската азбука, стимулира децата за активно участие в разговор, развива фината моторика на ръката, обогатява репертоара от литературни произведения.  Участието в драматизиране на приказки разви въображението, свързаната реч и умения за индивидуална изява.

В края на учебната година се наблюдава засилено желание на децата от групата за общуване с останалите деца от детската градина, повишено самочувствие и увереност при изказа и обогатени знания по образователно направление Български език.

Допълнителните ситуации по Дейност 1 на проект АПСПО продължава и праз лятото.


Изтегли [.docx] [27.07.2021]