Проекти


Прочетете повече

2. 140 години предучилищно образование


Прочетете повече

3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модул „Площадки за обучение по БДП“. 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА4“ - Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2021 г. ДГ “Здравец“  кандидатства и бе одобрена  по изпълнение на  ДЕЙНОСТ І: Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата в детските градини. Децата от ДГ „Здравец„ вече придобиват знания по БДП с помощта на Външна площадка , Вътрешна площадка и Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадки.


Прочетете повече

4.НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“
Прочетете повече

5. Проект ПУДООС по Национална кампания „Чиста околна среда 2021 г.“

Прочетете повече

6. Проект BGO5M20POO1-2.O10-OOO1 „Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти“


Прочетете повече

7. Проект на МОН – BG05M20POO1-3.OO5-OOO4 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“Прочетете повече

8. ПРОЕКТ  BG05M2OP001-5-001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

docs.google.com/document/d/1mgCora9gRxJ8f_t-_c95h-Mm0HzUNG67/edit?usp=sharing&ouid=102352274154920351629&rtpof=true&sd=true