Документи

Молба за постъпване в ДГ.pdf

Документи

За Прием

Декларации и Заявления

Децата могат да отсъстват от детската градина по две причини:

1. Тогава когато са болни.

2. По семейни причини.


Отсъствията на децата в тази връзка се удостоверяват по два начина - в първия с медицинска бележка, а във  втория -  с попълнено заявление по образец. Такова може да бъде получено от учителите на групите или изтеглено от тук:

Изтегли заявление [.doc]

ДГ "Здравец", напомня, че преди периода на отсъствие е необходимо да попълните заявление по образец, което се представя на учителите, а те входират в деловодството на детската градина, преди датата на отсъствие. Ако детето отсъства без извинителен документ, за децата от подготвителните 3 и 4 група се водят " неизвинени" отсъствия. Не е възможно попълването на молба след датата на отсъствие. Длъжни сме да напомним, че при три неизвинени отсъствия за съответен месец, за децата от подготвителни групи, Агенция социално подпомагане преустановява изплащането на детски надбавки.


Ръководството.


Удостоверение за преместване - изтегли [.pdf]

Профил на дете - изтегли [.doc]

Молба за постъпване - изтегли [.doc]

Молба за закъснение - изтегли [.pdf]

Молба за допълнителни дейности - изтегли [.pdf]


Задължителни здравни документи при постъпване

Алергии и заболявания

При отсъствия на детето