Профил на купувача

Публични документи

Вътрешни правила


Обществени поръчки храни 2023Обществени поръчки храни 2022Обществени поръчки храни 2021Обществени поръчки храни 2020

Договор 1 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 2 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 3 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 4 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 5 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 6 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 7 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Договор 8 [.pdf] [Дата: 03.08.2020]

Решение ЗОП [.pdf] [Дата: 07.07.2020]

Протокол 1 [.pdf] [Дата: 24.06.2020]

Протокол 2 [.pdf] [Дата: 24.06.2020]

Протокол чл. 181 [.pdf] [Дата: 24.06.2020]

Решение [.pdf] [Дата: 24.06.2020]

Съобщение ЗОП [.pdf] [Дата: 17.06.2020]

ЕЕДОП [.zip] [Дата: 22.05.2020]

Проект на договор [.doc] [Дата: 22.05.2020]

Технически спецификации [.doc] [Дата: 22.05.2020]

Указания, необходими за подготовката на офертите [.doc] [Дата: 22.05.2020]

Обявление за процедура [.pdf] [Дата: 22.05.2020]

Решение за откриване процедура [.pdf] [Дата: 22.05.2020]


Обществени поръчки храни 2019

изпълнение Алсто.PDF [Дата: 06.07.2020]

изпълнение Алсто0001.PDF [Дата: 06.07.2020]

изпълнение Бороимпекс.PDF [Дата: 06.07.2020]

изпълнение Кремсто.PDF [Дата: 06.07.2020]

изпълнение Нойма.PDF [Дата: 06.07.2020]

изпълнение Нойма0001.PDF [Дата: 06.07.2020]

изпълнение Нойма0002.PDF [Дата: 06.07.2020]


Договор 1 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

Договор 2 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

Договор 3 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

Договор 4 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

Договор 5 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

Договор 6 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

Договор 7 [.pdf] [Дата: 19.06.2019]

ДОКЛАД [.pdf] [Дата: 22.05.2019]

ЗАПОВЕД [.pdf] [Дата: 22.05.2019]

Протокол 2 [.pdf] [Дата: 22.05.2019]

Протокол 3 [.pdf] [Дата: 22.05.2019]

Съобщение [.pdf] [Дата: 17.05.2019]

Съобщение ОП [.pdf] [Дата: 10.05.2019]

Протокол [.pdf] [Дата: 09.05.2019]


Схема училищен плод и училищно мляко [.pdf] [Дата: 07.05.2019]

Заповед 545 [.pdf] [Дата: 03.09.2019]

Обявление за стартиране на процедурата [.pdf] [Дата: 08.04.2019]


Съобщение [.pdf] [Дата: 03.05.2019]

Решение за ОП 2019 [.pdf] [Дата: 12.04.2019]

Обявление ОП 2019 [.pdf] [Дата: 12.04.2019]

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 101, ал. 11 от ЗОП /за липса на свързаност/ [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ [.doc] [Дата: 12.04.2019]


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 [.doc] [Дата: 12.04.2019]


СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ [.doc] [Дата: 12.04.2019]

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ [.doc] [Дата: 12.04.2019]

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ [.doc] [Дата: 12.04.2019]


Обществени поръчки храни 2018

Уведомление за прекратяване ОП [.pdf] [Дата: 10.05.2019]


Договор – №1 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]

Договор – №2 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]

Договор – №3 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]

Договор – №4 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]

Договор – №5 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]

Договор – №6 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]

Договор – №7 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]

Договор – №8 [.PDF] [Дата: 19.06.2018]


Съобщение 11.05.2018г. [.pdf] [Дата: 11.05.2018]

Доклад ОП 2018 [.pdf] [Дата: 10.05.2018]

Заповед 10.05.2018 [.pdf] [Дата: 10.05.2018]

Протокол 2 от ОП 2018 [.pdf] [Дата: 10.05.2018]

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП [.doc] [Дата: 02.05.2018]

Протокол от ОП 2018 [.pdf] [Дата: 27.04.2018]

Съобщение по чл. 57, Ал. 3 от ППЗОП [.pdf] [Дата: 23.04.2018]

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Техническа спецификация [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Образец 4 [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Образец 3 [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Образец 2 [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Образец 1 [.doc] [Дата: 30.03.2018]

Проект на договор [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Обявление [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Решение [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Указания за подготовка на офертите [.pdf] [Дата: 30.03.2018]

Ценово предложение [.pdf] [Дата: 30.03.2018]


Обществени поръчки храни 2017

Д О Г О В О Р – №1 [.docx] [.jpg]

Д О Г О В О Р – №2 [.docx] [.jpg]

Д О Г О В О Р – №3 [.docx] [.jpg]

Д О Г О В О Р – №4 [.docx] [.jpg]

Д О Г О В О Р – №5 [.docx] [.jpg]

Д О Г О В О Р – №6 [.docx] [.jpg]

Д О Г О В О Р – №7 [.docx] [.jpg]

Д О Г О В О Р – №8 [.docx] [.jpg]

Д О Г О В О Р – №9 [.docx] [.jpg]

Д О Г О В О Р – №10 [.docx] [.jpg]

Д О Г О В О Р – №11 [.docx] [.jpg]


Доклад комисия [.pdf]

Протокол 1 [.pdf]

Протокол 2 [.pdf]

Решение за класиране [.pdf]

Решение [.pdf]

Обявление [.pdf]

Образци ДГ ЗДРАВЕЦ ХРАНИ 2017 [.docx]

ДОКУМЕНТАЦИЯ ХРАНИ 2017 ДГ ЗДРАВЕЦ РУСЕ [.doc]

Позиции ЗОП 2017 [.xls]


Обществени поръчки храни 2016

Съобщение [.doc]

Обявление [.pdf]

Решение [.pdf]

Решение за класиране [.pdf]

решение за прекратяване поз 7 [.pdf]

решение 301 [.pdf]

договор поз 5 [.pdf]

договор поз 12 [.pdf]

Документация [.pdf]

Протокол №1 [.pdf]

Протокол №2 [.pdf]

Протокол №3 [.pdf]

Протокол №4 [.pdf]

Протокол №5 [.pdf]


Обществени поръчки храни 2015

Решения

Изтегли [.pdf]


Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69а, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Директорът на ЦДГ „Здравец” – гр. Русе уведомява всички заинтересовани лица, че на 20.05.2015 г. (сряда), от 15:00 ч., в сградата на ЦДГ „Здравец” в гр. Русе, ул. „Захари Стоянов” 36 ще се проведе второто заседание на комисията за провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за ЦДГ „Здравец” по обособени позиции (групи)”, на което заседание ще бъдат отворени подадените от участниците ценови оферти.


Изтегли [.pdf]


Документация

Описание, техн. и квалиф. изисквания [.PDF]

Указания за участие [.PDF]

Образци на документи

1-oferta-zaqvlenie-za-uchastie-obr.PDF

2-predstavqne-na-kandidata-obr.PDF

3-deklaraciq-obr.PDF

4-deklaraciq-po-chl47-obr.PDF

5-deklaraciq-po-chl56-obr.PDF

6-deklaraciq-podizpylnitel-obr.PDF

7-deklaraciq-lipsa-na-svyrzanost-obr.PDF

8-tehnicheska-oferta-obr.PDF

9-cenova-oferta-obr.PDF

prilojenie1.PDF

prilojenie2.PDF

prilojenie3.PDF

prilojenie4.PDF

prilojenie5.PDF

prilojenie6.PDF

prilojenie7.PDF

prilojenie8.PDF

prilojenie9.PDF

prilojenie10.PDF

prilojenie11.PDF

prilojenie12.PDF

prilojenie13.PDF

prilojenie14.PDF

10-proekt-na-dogovor-obr.PDF


Ход на процедурата

протокол 2 [pdf]

заповед класиране [pdf]

съобщение [doc]

заповед ЗОП [pdf]

протокол комисия [pdf]


Договори

Договор 1 [pdf]

Договор 2 [pdf]

Договор 3 [pdf]

Договор 4 [pdf]

Договор 5 [pdf]

Договор 6 [pdf]

Договор 7 [pdf]

Договор 8 [pdf]

Договор 9 [pdf]

Договор 10 [pdf]

Договор 11 [pdf]

Договор 12 [pdf]

Договор 13 [pdf]

Договор 14 [pdf]

 

изпълнение договори ЗОП [xls]


Плащания по договори

Плащания по договори за възлагане на обществена поръчка 2015г. към дата 31.03.2016 [.xls]

Плащания по договори за възлагане на обществена поръчка 2015г. към дата 29.02.2016 [.xls]


Обществени поръчки храни 2014

O1_zajavlenie_uchastie.doc

O2_administrativni_svedeniya.doc

O3_dekl_zapoznavane_konfid.doc

O4_dekl_47_1_ZOP.doc

O5_dekl_47_2_ZOP.doc

O6_dekl_47_5_ZOP.doc

O7_dekl_56_al1_t8_ZOP.doc

O8_spravka_50_al1_t3_ZOP.doc

O9_tehn_oferta.doc

O10_tsenova_oferta.doc

O11_proekt_dogovor.doc

opisanie_porachka.doc

zapoved_pub_pokana.doc