Новини 2022

ПОКАНА

Дата: 18.11.2022

До родителите на децата от ДГ „Здравец“ – представители на групите за избор на нов Обществен съвет

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      Уведомявам Ви, че на основание чл..11 и чл.12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата ще се проведе  събрание на родителите – представители на групите за избор на нов Обществен съвет.

       Събранието ще се проведе на 01.12.2022 г. от 17.30 ч.  в салона „В“ крило на ДГ „Здравец“.

Дневен ред:

Диана Калбанова

Директор на ДГ „Здравец“


График за приемане и изпращане на деца по групи 2022

Дата: 14.09.2022

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 01.08.2022

Уважаеми родители,


Уведомяваме Ви, че новата електронна поща на ДГ „Здравец“, гр. Русе е: info@zdravetz.net                                                                                                       От ръководствотоСЪОБЩЕНИЕ

Дата: 29.04.2022

Уважаеми родители,

Децата от завършващите IV подготвителни групи, които желаят да посещават Детска градина „Здравец“ от 01.06.2022 г трябва да внесат по сметка на градината сумата от 100 лева съгласно Наредба №16 за определяне на цените и услугите на територията на Община Русе. Банковата сметка на ДГ „Здравец“ е: BG36IORT73793100036000

Н А Р Е Д Б А № 16

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА  МЕСТНИТЕ ТАКСИ,   ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

     74. (нова с Реш. № 402/15.12.2016г., доп. с Реш. № 916/19.07.2018 г., изм. С Реш. №667/14.10.2021 г.) За ползване на детски градини от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите/настойниците не дължат месечна такса, а заплащат месечна цена за услугата за периода от 01.06. до 31.08. в размер на 100,00 лв, а за периода от 01.09. до 14.09. в размер на 50.00 лв.  В случай, че услугата не бъде ползвана от детето поради здравословни причини за периода на заболяването цена не се дължи. Платената цена за неползвана услуга за целия период се възстановява пропорционално за дните на отсъствие след подаване на заявление от единия родител до директора на детската градина с прилагане на медицинска бележка с номер на амбулаторен лист и удостоверение за банкова сметка. Заявления се подават в детската градина от 15.09 до 30.09. Сумите се възстановяват в срок до 30.10.

                                                                                                                   От ръководството