Новини 2021

График за приемане и изпращане на деца по групи 2021

Дата: 14.09.2021

Нашите абитуриенти от група Смехорани - Випуск 2021 г. 

Дата: 08.06.2021

Нашите абитуриенти от група Славей - Випуск 2021 г.

Дата: 08.06.2021

Нашите абитуриенти от група Приятели - Випуск 2021 г.

Дата: 08.06.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 28.05.2021


Уважаеми родители,

Децата от завършващите IV подготвителни групи, които желаят да посещават Детска градина „Здравец“ от 01.06.2021 г трябва да внесат по сметка на градината сумата от 100 лева съгласно Наредба №16 за определяне на цените и услугите на територията на Община Русе. Банковата сметка на ДГ „Здравец“ е: BG36IORT73793100036000

Н А Р Е Д Б А № 16

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА  МЕСТНИТЕ ТАКСИ,   ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

        74. (нова с Реш. № 402/15.12.2016г., доп. с Реш. № 916/19.07.2018 г.) За ползване на детски градини от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите/настойниците не дължат месечна такса, а заплащат месечна цена за услугата за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100,00 лв. В случай, че услугата не бъде ползвана от детето поради здравословни причини за периода на заболяването цена не се дължи. Платената цена за неползвана услуга за целия период се възстановява пропорционално за дните на отсъствие след подаване на заявление от единия родител до директора на детската градина с прилагане на медицинска бележка с номер на амбулаторен лист и удостоверение за банкова сметка. Заявления се подават в детската градина от 15.09 до 30.09. Сумите се възстановяват в срок до 30.10.


От ръководството

Национална кампания "Мартеница аз ти връзвам"

Дата: 17.02.2021

Възпитавайки децата на съпричастност и благотворителност /част от нравственото и духовно образование/ педагозите  и  децата от трета и четвърта  възрастови групи към ДГ „ Здравец“ се  включиха в Национална кампания "Мартеница аз ти връзвам" -  на НПО Сдружение „ Зазоряване“ .

Малките сръчковци вложиха много умение, старание и въображение, за да   изработят мартенички и подарят усмивка  на деца и възрастни хора от социални институции.

За благородната постъпка  бяха удостоени с грамота „Добротворец“

С грижа за здравето

Дата: 15.02.2021

С цел грижа за здравето на децата в ранна детска възраст  в периода 09-10.02.2021г. специалистите от  Кинезитерапевтичен салон ”Хигия” извършиха  безплатно обследване на децата в ДГ „ Здравец” . Обследването е с цел  превенция на сколиози , плоскостъпие и затлъстяване.

Родителите  получиха индивидуални картони  с резултатите от установеното състояние на детето им.

Прегледите преминаха при спазване на всички мерки свързани с епидемичната обстановка.

ПРОЕКТ BG05М2ОР001-3.005-0004-01 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Дата: 04.02.2021

Детска градина "Здравец" участва в Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

В Дейност 1 - Допълнително изучаване на български език са сформирани 4 групи с общо 32 деца. По интересен и забавен начин те усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. Ръководителите на групите са разработили програми за работа.Заниманията с малки групи деца позволяват да се постигне пълноценно включване на всяко дете в дейностите. Чрез използване на игри и игрови упражнения в езиковото обучение на децата се стимулира интересът им към българската реч и желанието им за индивидуална изява . За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др.

След принудителното прекъсване, възобновяването на дейностите по Проект АПСПО започна при завишени мерки за сигурност и дезинфекция, а децата отново имат възможност да се потопят в чудния свят на българския език.

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 29.01.2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определяне на администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, Ви уведомяваме по отношение плащането на такси от родители за детски градини, както следва:

Съгласно изменение и допълнение на горецитирания нормативен акт, приет с Решение на ОбС – Русе на  28.01.2021 г. (действащ в сила от 01.01.2021 г.),  в ПП „Щастливо детство“ са добавени нови такси както следва:


Промените касаят само децата от Подготвителните групи, чиито родители:

Ползват преференции за освобождаване от такси  с 50% по чл. 28, ал. 1 на Наредба № 16 за определянето и администрирането на  местните такси,   цени на услуги и права на територията на община Русе,  се освобождават напълно от такси, а именно:

Спряно е електронното плащане през Epay системата в модул „Уеб родител“. Същото ще бъде пуснато на 10.02.2021 г.

Такси за м. януари 2021 г. ще се събират от ДГ „Здравец“ в периода от 10.02.2021 г. до 19.02.2021 г. вкл., без начисляване на лихви, в системата ПП „Щастливо детство“.

Засаждаме бъдеще...

Дата: 15.01.2021

Да дадеш възможност на дете да изпита радостта от засаждане на дърво, е не само действие – това е осъзнаване, което може да промени отношението му към природата. Дървото е въздух, храна, вода, дом за животните, сянка за хората. Всяко дърво е живот, всяко листо е глътка въздух.

Децата от група „Приятели“, група „Смехорани“, група „Славей“, група „Щурче“,  група „Мечо Пух“ и група „ Калинка“  на ДГ „ Здравец“ се включиха в Национална кампания на „Gorata.bg“, благодарение на която всяко дете има възможност да отгледа собствено дърво. Децата получиха като дарение комплекти, които включват: еко саксия, семена от дъб (жълъди) и семена от кестен, биотор, етикети, инструкции и всичко необходимо за отглеждането на дърво. Заедно със своите учители, те стигнаха до заключението, че  гората е живот.

Промени относно таксата за ДГ в Наредба 16 на Общински съвет – Русе

Дата: 08.01.2021

Според промени в Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, параграф 29:

За месеците през които Община Русе попада в червена или оранжева зона съобразно критериите на МЗ за усложнена епидемична обстановка, за ползване на целодневни детски ясли и детски градини от децата, които не попадат в обхвата на задължителното предучилищно образование /децата от I и II група на ДГ/, родителите/настойниците дължат сумарна месечна такса по чл. 27, ал.1, т.1 от Наредбата в размер на 10 лв., както и такса в размер на 2.50 лв. за всеки присъствен ден.

В този случай чл. 27, ал.1, т.1 от Наредбата не се прилага.

Посоченото облекчение се ползва по желание на родителя/настойника след писмено уведомяване на директора /заявление/, подадено в началото на периода на отсъствие. Бланка на заявлението може да получите от учителите.